Questions? 123-123-1234

טכנולוגיות חדשות

הקבוצה בוחנת טכנולוגיות למידה חדשות שיש בהן עניין משותף לכלל המוסדות, כלים ללמידה שיתופית, כלים לשידור שיעורים ואירועים חיים, כלים להפקת חומרי למידה, כלים לאחזור וניהול שרתי וידאו ומדיה. מטרת הקבוצה ופעילותה היא לייצר עבור חברי הקהילה מסד נתונים עשיר של כלים טכנולוגיים לשילוב בלמידה והטמעתם במוסדות השונים.