עיצוב הערכה בלמידה מקוונת, EDEN

סדרת אירועים בנושא הוראה במרחב המקוון המועברים על-ידי EDEN

האירוע הקרוב בנושא עיצוב דרכי הערכה בלמידה מקוונת.

קישור לרישום:

How to design and manage assessments for online learning