Moodle

מפגש קהילת מפתחי Moodle – אוגוסט 2023

תוכן המפגש במהלך המפגש יוצגו נושאי פיתוח מגוונים המתייחסים לגרסת מוודל 4.1 אשר כוללים תובנות ושיתוף ידע המתייחס לתהליך הפיתוח של קוד, תוספים או

Timinings: 10:00-14:00
Date: 2023-08-01

Join Event

השקת מערכת מוודל Moodle 4.2

תוכן המפגש: הצגת גרסה 4.2 החדשה של מערכת Moodle, סקירת תכונות חדשות ושיפורים, בחינת יתרונות ואתגרים בשדרוג מערכות קיימות לגרסה זו. המפגש יתקיים באופן

Timinings: 10:00-12:00
Date: 2023-05-23

Join Event

מפגש קהילת מפתחי Moodle מרץ 2023

תוכן המפגש: נציגי האוניברסיטה הפתוחה (ליאור ואורי) יציגו פיתוחים שלהם. נציגים מהמוסדות יציגו מהעשיה שלהם נקיים דיון ושיתוף ידע בין המשתתפים המפגש

Timinings: 10:00-11:30
Date: 2023-03-28

Join Event

מפגש קהילת מפתחי Moodle

תוכן המפגש: במהלך המפגש יוצגו נושאי פיתוח מגוונים המתייחסים לגרסת מוודל 4.1 אשר כוללים תובנות ושיתוף ידע המתייחס לתהליך הפיתוח של קוד, תוספים או

Timinings: 11:00-14:00
Date: 2023-02-07

Join Event