קבוצות פעילות במיט"ל

קבוצות עבודה

קבוצות העבודה של מיט"ל מקדמות נושאים הנוגעים לשילוב טכנולוגיות למידה במוסדות ההשכלה הגבוהה: טכנולוגיות חדשות, פדגוגיה, היבטים משפטיים וזכויות יוצרים, תמיכה, הדרכה ומחקר. הפעילים בקבוצות אלו הם נציגי המוסדות ותפקידם המרכזי הינו קידום של שיתוף פעולה בין מוסדי והעברת מידע בין החברים. 

סביבות למידה/ Moodle
פעילות הקבוצה מתמקדת באיתור ובחינה של פלטפורמות למידה לצורכי המוסדות, ומשמשת מרכז ידע בינמוסדי, פיתוח הפעילות, ניהול וניתוח של סביבות הלמידה, תמיכה מרכזית ותמיכה בפורום משותף לקהילה. בנוסף, מיט"ל מעמידה לרשות מוסדות סביבת למידה מרכזית של Moodle להתנסות בפיתוחים והגרסאות העדכניות ביותר.
טכנולוגיות חדשות
הקבוצה בוחנת טכנולוגיות למידה וכלים חדשים המשפרים את הלמידה המקוונת, כדוגמת; כלים ללמידה שיתופית, שידור שיעורים ואירועים חיים, הפקת חומרי למידה, אחזור וניהול שרתי וידאו ומדיה. מטרת הקבוצה ופעילותה הינה לחשוף את חברי הקהילה לטכנולוגיות החדשות, לפיתוחים המתקדמים, וליצור עבורם מרכז ידע עשיר של כלים טכנולוגיים.
וידאו והפקת קורסים
פעילות הקבוצה מתמקדת במתודולוגיות הפדגוגיות והטכנולוגיות לפיתוח קורסים מקוונים, מתעדכנת בשיטות החדשות להגדרת קווים מנחים בפיתוח של קורס מקוון. בנוסף, קבוצה זו מסייעת באיתור של טכנולוגיות להקלטת שיעורים, הנגשתם ושילובם בקורסים האקדמיים.


צוות מוביל

במטרה למקד את פעילות קבוצות העבודה הוקמו במיט"ל צוותים מובילים, אלו יגבשו מתווים וכיווני פעולה בתחום טכנולוגיות הלמידה ושילובם בהוראה האקדמית. הצוותים יבחנו את המצב הקיים במוסדות, יגבשו כיווני פיתוח עתידיים ויתרמו ליכולתה של מיט"ל לסייע ולהוביל בתחומים הנוגעים לסדר היום הטכנו-פדגוגי במוסדות. הצוותים יקיימו מפגשים בנושאים נבחרים, יגבשו תפיסות וסטנדרטים הנוגעים לתחום עיסוקם ויפיצו את תוצריהם לקהילת מיט"ל ובכלל. 

צוות Moodle UX/UI
הצוות יתמקד בזיהוי בעיות הממשק הקיימות במוודל וימליץ על דרכי פתרון ושיפור הממשק בקרב המשתמשים השונים. הקבוצה תפעל לזהות בעיות ברמת "ליבת" המערכת כך שמציאת פתרון יוכל להיות גנרי, ובכך יציע חווית משתמש משופרת לכלל המוסדות.


צוות מחקר ומידע
הצוות מהווה גוף לריכוז והפצת ידע אקדמי מחקרי אודות פעילות הלמידה המתוקשבת במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. הצוות יעקוב אחר הפעילות המחקרית המתבצעת בתחום במוסדות להשכלה גבוהה ובכלל, יפעל להגדיר את מטרות הלמידה משולבת הטכנולוגיה, ימדוד את תוצאותיה, יאתר הצלחות ואפקטיביות ויזהה מגמות המשפיעות על איכות ההוראה והלמידה.
צוות טכנו-פדגוגיה
הצוות עוסק בשיתוף ידע וגיבוש עקרונות מנחים, הנוגעים לתהליכים הפדגוגים של הלמידה משולבת הטכנולוגיה. הצוות פועל לשיתוף הסגל האקדמי בפעילות ובכיווני ההתפתחות של ההוראה הטכנולוגית. בנוסף, הצוות יבחן פתרונות נבחרים ומודלים פדגוגיים ויפיץ לחברי הקהילה ניירות עמדה, סקירות והמלצות בתחום.