Urkund

Urkund הינה מערכת המספקת למרצה את כלים לזיהוי מידת המקוריות של העבודות המוגשות על ידי הסטודנטים.
מידת המקוריות מוצגת באמצעות נתון מספרי ומפיקה דו"ח בדיקה מפורט המציג את הפסקאות המועתקות, את מקור ההעתקה (כולל היפר קישור) ופרטים נוספים.
המערכת בוחנת את מקוריות העבודה ביחס לטקסטים ממקורות מידע רבים, תומכת בטקסטים בשפה העברית ומאפשרת לאנדקס את מלאי העבודות שכבר קיים במוסד. רכישת מנוי שנתי מאפשרת בדיקת כמות מסמכים בלתי מוגבלת במשך כל תקופת המנוי.

ליצירת קשר, התעניינות ומידע בנוגע לטכנולוגיה זו ניתן ליצור קשר דרך טופס ההתעניינות.